Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

w tym: warunki korzystania z internetowego systemu rezerwacji na stronie www.dobryapartament.pl

Paragraf 1. Definicje

System rezerwacji – program komputerowy umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie usług pobytowych, dokonywanie wyceny tych usług oraz dokonywanie zakupu.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca w z internetowego systemu rezerwacji oraz usług oferowanych za jego pomocą przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną Sp. z o.o.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

NAT  – właściciel systemu rezerwacji – Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000074847. Kapitał zakładowy 136.992.000,00 PLN.

Rezerwacja– rezerwacja dokonywana w czasie rzeczywistym poprzez System rezerwacji.

Formularz – dokument elektroniczny o charakterze standardowym, będący formą dokonania rezerwacji usług pobytowych w obiektach zarządzanych przez NAT.

Paragraf 2. Informacje ogólne

2.1.Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ustala niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.2.Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach za pośrednictwem Systemu rezerwacji, warunki uzyskania informacji o ofercie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o., dokonania rezerwacji i zakupu usługi pobytowej.

2.3.Korzystanie z Systemu rezerwacji umieszczonego na stronie internetowej  http://www.dobryapartament.pl możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. Poprzez zaznaczenie i wybranie opcji „Akceptuję regulamin rezerwacji” użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem korzystania z internetowego systemu rezerwacji i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.

2.4.Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptując poniższe warunki Użytkownik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu rezerwacji.

2.5.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Systemu rezerwacji wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz celem internetowego Systemu rezerwacji. NAT nie ponosi żadnej odpowiedzialności  za rezerwacje dokonane przez Użytkownika z użyciem nieprawdziwych danych oraz za dokonywanie płatności fałszywą kartą kredytową bądź  bez zgody jej właściciela. Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

2.6.NAT  zastrzega, że korzystanie z Systemu rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. NAT nie odpowiada za błędy Użytkowników, błędy Systemu rezerwacji powstałe z winy Użytkownika. NAT nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia z Systemem rezerwacji oraz nie odpowiada za to, że rezultat poszukiwań w Systemie rezerwacji spełni oczekiwania Użytkownika. NAT zachowuje prawo do modyfikowania niniejszych treści zawartych w Systemie rezerwacji, zwłaszcza do ich aktualizacji w dowolnym momencie.

 Paragraf 3. Zakres świadczonych usług i proces rezerwacji.

3.1.NAT na swojej stronie internetowej http://www.dobryapartament.pl, umożliwia zapoznanie się z rodzajami usług noclegowych, terminami obowiązywania oraz cenami. Strona daje również możliwość przekierowania do systemu rezerwacji on-line.

3.2.Użytkownik otrzymuje możliwość wyboru standardowych pojedynczych usług noclegowych oraz oferowanych pakietów promocyjnych (pakietów wielodobowych), jeżeli takowe są dostępne,  które będą oferowane w panelu Systemu rezerwacji on-line.

3.3.Warunkiem prawidłowego działania systemu rezerwacji on-line na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej, z możliwością zapisu plików cookies, obsługi skryptów java oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych na stronie internetowej takich jak Flash Player, Microsoft Media Player.

3.4.Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail, umożliwiające komunikację z Nadwiślańską Agencją Turystyczną Sp. z o.o..

3.5.W celu dokonania rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia formularza obejmującego dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz jest uprawniony do wypełnienia rubryki „Uwagi” w zakresie szczególnych wymogów dotyczących dokonywanej rezerwacji, formy płatności lub wystawienia faktury. NAT nie odpowiada za brak możliwości realizacji szczególnych wymogów rezerwacji, o których mowa powyżej. Nie dotyczy to możliwości wystawienia faktury, chyba że niemożność wystawienia faktury wynika z błędnie podanych przez Użytkownika danych.

3.4.Po wypełnieniu formularza Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania rezerwacji zawierające dane Użytkownika, termin rezerwacji, numer rezerwacji, kwotę równą sumie pojedynczych noclegów i opłaty za serwis oraz wymagany termin dokonania płatności wynoszący 48h od chwili przesłania do NAT wypełnionego formularza, uniemożliwiający NAT anulowanie rezerwacji.

3.5.W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu bankowego lub operatora płatności internetowych Dotpay, po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje dokumenty rezerwacji drogą mailową na wskazany w formularzu adres e-mail.

3.6.Po dokonaniu wpłaty przez Użytkownika za rezerwację, na podany w formularzu adres e-mail, wysłane zostaną do Użytkownika następujące informacje:  potwierdzenie rezerwacji, adres miejsca realizacji świadczeń, nr tel. do Rezydenta, który przekaże klucz do apartamentu, pobierze opłatę klimatyczną oraz kaucję zwrotną.

3.7.Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza, przy czym NAT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza, bądź z powodu podania w formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego adresu e-mail.

3.8.Usługa nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny pościelowej, ręczników.

Paragraf 4. Płatności

4.1.Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje: jednorazowy koszt przygotowania apartamentu („opłata serwisowa”) i opłatę za pobyt w apartamencie liczby osób ustalonej w rezerwacji.

4.2.Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje kosztów transportu (dojazdu), który Użytkownik organizuje we własnym zakresie.

4.3.Użytkownik może dokonać płatności za rezerwację za pośrednictwem operatora płatności internetowych Dotpay lub przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej:

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, nr rachunku bankowego: ING BS S.A. O/Tychy: 17 1050 1399 1000 0007 0262 0733 w tytule przelewu podając numer rezerwacji otrzymany w wiadomości e-mail przesłanej przez NAT po wysłaniu przez Użytkownika formularza rezerwacyjnego.

4.4.Użytkownik wybierając formę zapłaty za pośrednictwem operatora płatności internetowych Dotpay, zostaje przekierowany do systemu obsługi płatności Dotpay, gdzie następuje autoryzacja danych Użytkownika. Po przyjęciu wpłaty Użytkownik zostaje powiadomiony drogą elektroniczną o dokonaniu wpłaty i rezerwacji. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej, braku autoryzacji oraz braku możliwości płatności kartą kredytową danego typu na poczet rezerwacji, rezerwacja ta jest nieskuteczna. NAT nie odpowiada za prawidłowość działania systemu Dotpay, ani płatności dokonywane za jego pośrednictwem.

4.5. Jedyną obowiązującą jednostką płatniczą w systemie rezerwacji jest Polski Złoty (PLN). W przypadku braku wpływu opłaty w pełnej wysokości do 48h, rezerwacja ulega anulowaniu.

4.6. Wszelkie usługi dodatkowe opisane w Systemie rezerwacji jako płatne poza oferowanym pakietem oraz opłata klimatyczna wprowadzone decyzją władz miejskich i kaucja zwrotna na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości 200 zł bądź 300 zł w zależności od lokalizacji, muszą być pokryte przez Użytkownika bezpośrednio Rezydentowi przy przekazaniu apartamentu.

4.7. Opłata za wynajem Apartamentu, wskazana orientacyjnie w ofercie cenowej na stronie internetowej, jak i zawarta w formularzu rezerwacyjnym, zawiera 8% podatek od towarów i usług.

Paragraf 5. Warunki pobytu w apartamencie

5.1.Pobyt w apartamencie rozpoczyna się od godziny 15:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, z tym że pobyt w apartamencie w Sarbinowie rozpoczyna się od godziny 17:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Użytkownik zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od Rezydenta NAT w ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając i potwierdzając jego stan techniczny i czystość. 

5.2.Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych NAT pobiera od Użytkownika w momencie dokonywania odbioru Apartamentu kaucję w wysokości 200 zł bądź 300 zł w zależności od lokalizacji. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Użytkownika, w momencie zdania kluczy do Apartamentu.

5.3.Zakończenie pobytu w apartamentach w Sarbinowie następuje o godzinie 10:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu i o godz. 11:00 w innych lokalizacjach. Użytkownik jest zobowiązany odpowiednio do godziny 10:00 lub 11:00 zwrócić klucze Rezydentowi Nadwiślańska Agencja Turystyczna .

5.4. Zameldowanie odbywa się wyłącznie do godziny 19:00, wszelkie inne godziny przyjazdu należy indywidualnie uzgadniać z rezydentem lub recepcją.

5.5.Użytkownik zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

5.6.Palenie w apartamentach jest zabronione. Użytkownik nie stosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 300 stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.

5.7.Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

5.8.Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w Apartamencie ponad tę, która została określona jako maksymalna w ofercie na stronie internetowej.

5.9.Użytkownik zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie. 

5.10. Użytkownik oraz osoby mu towarzyszące, są zobowiązane umożliwić Rezydentowi NAT ich czasowe zameldowanie w Apartamencie.

5.11.W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie NAT jest uprawnione do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Użytkownik obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.

5.12.W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, NAT jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Użytkownika wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu w asyście Policji.

5.13. Użytkownik może zgłaszać w trakcie pobytu w apartamencie wszelkie uwagi pod numer telefonu Rezydenta podany podczas odbioru apartamentu lub bezpośrednio do NAT pod numer telefonu 519 308 101 lub 519 308 100.

Paragraf 6. Reklamacje

6.1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez NAT, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji.

6.2.Jeśli w trakcie trwania pobytu Użytkownik stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie poinformować o tym NAT. Jeśli wada nie została usunięta, Użytkownik winien zgłosić ten fakt w formie pisemnej.

6.3.Reklamacje należy składać w formie pisemnej u Rezydenta w trakcie trwania pobytu lub w terminie do 30 dni od daty zakończenia pobytu na adres Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej: Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy.

6.4.NAT w ciągu 30 dni od dnia doręczenia reklamacji powinien ją rozpatrzyć. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania), miejsce i termin pobytu wraz z opisem reklamacji.

6.5.Wszelkie pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu rezerwacji prosimy kierować do NAT na adres do korespondencji: Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy lub adres e-mail: biuro@dobryapartament.pl.

Paragraf 7. Odpowiedzialność Nadwiślańska Agencja Turystyczna

7.1.NAT dołoży wszelkich starań, aby dane prezentowane w Systemie rezerwacji były zgodne z rzeczywistością.

7.2.NAT odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

7.3.W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnej od żadnej ze stron, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki, i inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiające realizację zamówionej usługi, NAT jest zwolniony z przyjętych zobowiązań i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

7.4.NAT nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. NAT może zawiesić dostęp do Systemu rezerwacji jeżeli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości, jak również ze względów bezpieczeństwa.

Paragraf 8. Rezygnacja i koszty rezygnacji z rezerwacji

8.1.Zgodnie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa może w ciągu 14 dni od jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne na podstawie których została zawarta Umowa były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Konsumenta.

8.2.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

8.3.W razie rozwiązania umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

8.4.W wypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, NAT poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

8.5.W innych przypadkach, aniżeli opisane w pkt 8.1.-8.4. Użytkownik może zrezygnować z rezerwacji bez podania przyczyn, składając oświadczenie w formie pisemnej na adres NAT: Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy.

8.2.W przypadku rezygnacji Użytkownika z przyczyn nie leżących po stronie NAT w tym między innymi z powodu:

  • niedotrzymania przez Użytkownika określonego w potwierdzeniu rezerwacji terminu dokonania wpłat,
  • niezgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wskazanym na skierowaniu,

Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z częściowym wykonaniem umowy, których wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi:

a)     30 % wartości usługi - w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu,

b)     50 % wartości usługi - w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone pomiędzy 29 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia pobytu,

c)     90 % wartości usługi - w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone na 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu,

Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia do NAT stosownego oświadczenia.

8.3. Uznaje się za rezygnację Użytkownika z rezerwacji o ile nie rozpocznie on pobytu do 48 godzin, chyba, że powiadomi NAT o opóźnieniu.

Paragraf 9. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO informujemy, iż:

9.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu rezerwacji jest Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania oraz usunięcia.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: IODO ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, lub drogą 
e-mailową: iodo@nat.pl

9.2. Dane osobowe Użytkowników serwisu rezerwacji przetwarzane są w celu:

- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

- w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Użytkownikom serwisu rezerwacji treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o promocjach, usługach, konkursach, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.

9.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu rezerwacji jest:

- niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).

9.4. Dane osobowe Użytkowników serwisu rezerwacji są przechowywane przez okres korzystania z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

9.5. Użytkownikom serwisu rezerwacji dodatkowo przysługuje prawo do:

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.6. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych przez Użytkownika serwisu rezerwacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego oświadczenia. Wówczas te dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z dotychczas skierowanymi do tego Użytkownika serwisu rezerwacji treściami marketingowymi.

9.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

9.8. Dane osobowe Użytkowników serwisu rezerwacji Administrator powierza do przetwarzania podmiotom krajowym, z którymi na stale współpracuje.

9.9. Dane osobowe Użytkowników serwisu rezerwacji nie są przekazywane, a Administrator nie powierza ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9.10. Dane osobowe Użytkowników serwisu rezerwacji nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym w szczególności profilowania.

Paragraf 10. Postanowienia końcowe, prawa autorskie.

10.1.Prezentowane na stronie internetowej http://www.dobryapartament.pl/ informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2.Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez NAT poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej http://www.dobryapartament.pl/regulamin/. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie. W przypadku dokonanych rezerwacji, strony wiąże regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie dokonania rezerwacji przez Użytkownika.

10.3.Autorskie prawa majątkowe do materiałów zamieszczonych w Serwisie rezerwacji (m.in. treść, zdjęcia) przysługują NAT. Użytkownicy Serwisu rezerwacji maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie rezerwacji, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

NAT Apartamenty Sp.  z o.o.

ul. Towarowa 23,  43-100 Tychy
Tel. 519 308 101 i 519 308 100

NIP 647-21-48-090

Numer konta bankowego
BANK PKO BP 
76 1020 2528 0000 0102 0379 3379

IBAN:      PL76102025280000010203793379

SWIFT:   BPKOPLPWCentrum rezerwacji dla turystów:
Tel. +48 519 308 101

      +48 519 308 100

e-mail: biuro@dobryapartament.pl

Dobryapartament.pl - operator wynajmu apartamentów.

Aby utrzymać najwyższą jakość usług, nasza strona internetowa używa informacji przechowywanych przez przeglądarkę. Dowiedz się więcej..